Η φυσιολογία της μνήμης

http://www.sci-news.com/othersciences/neuroscience/brain-memory-reconstruction-06809.html?fbclid=IwAR1Ge8_QyhlDqF8i9ogxsLopMWUN0zsccOnH2KiEZQEXW-ZhJuiXVJaJKsg Σε σχέση με τη μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανάμνηση στον ανθρώπινο εγκέφαλο, οι ερευνητές ανακάλυψαν το εξής»: Κατά την ανάκτηση πληροφοριών / μνημών, σχετικά με ένα οπτικό γεγονός, ο εγκέφαλος επικεντρώνεται πρώτα στο κεντρικό νόημα (big picture), και μόνο αργότερα υπενθυμίζει και ανακαλεί…

Αναλυτικά »